MUDr. Tibor Prunyi

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Štefánika v Košiciach ukončil v roku 2007. Po absolvovaní fakulty nastúpil ako sekundárny lekár na IV. internú kliniku Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. V roku 2009 úšpešne absolvoval skúšku z internistického kmeňa na I.internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava. V r. 2012 získal špecializáciu z Klinickej imunológie a alergológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite. V r. 2014 si doplnil vzdelanie o ďalšiu špecializáciu – všeobecné lekárstvo. Získané vzdelanie a prax Vám garantuje, že pri diagnostike a liečbe vašich zdravotných ťažkosti bude okrem základnej diagnózy venovaná pozornosť aj pridruženým ochoreniam.